Walne Zebranie 2017

logo100.png

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Puław, działając na podstawie par. 24 pkt d oraz par. 19 ust. 2 Statutu, zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze członków w celu przyjęcia dorocznego sprawozdania Zarządu, uchwalenia budżetu na 2017 rok oraz podjęcia innych uchwał.

Zebranie odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Towarzystwa - willi "Samotnia" (ul. Zielona 36 w Puławach). I termin - godz. 16.30, II termin - godz. 17.00. Przed Zebraniem będzie możliwość uregulowania składek.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu
    - sprawozdanie merytoryczne
    - sprawozdanie finansowe
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium Zarządowi
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu budżetu Towarzystwa na 2017 rok
11. Przyjęcie uchwał i wniosków
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie obrad